SİNOP İLİ BOYABAT İLÇESİ DEREÇATI KÖYÜ DAYANIŞMA, YARDIMLAŞMA, KORUMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Madde 1: Derneğin adı “Sinop İli Boyabat İlçesi Dereçatı Köyü Dayanışma, Yardımlaşma, Koruma ve Güzelleştirme Derneği’dir.” Derneğin merkezi İstanbuldadır. Derneğin şubesi yoktur. Kısa adı “Dereçatı Der.’dir.” Bundan sonraki maddelerde dernek olarak zikredilecektir.

Madde 2: Dernek Dereçatı Köyünün her türlü eksiklerinin giderilmesi, ekonomik yönden geliştirilmesi ve köyde ya da köy dışında yaşayan köy halkının arasında dayanışma ve iş birliğinin arttırılması, maddi dayanışma ile yaşam standartlarını korumak ve yükseltmek amacı ile kurulmuştur. Dereçatı Köyü sakinlerine yönelik yukarıda zikredilen hususların derneğe müracaatları halinde diğer vatandaşlarımız içinde geçerlidir.

 

DERNEĞİN FAALİYETLERİ:                                             

Madde 3: Derneğin faaliyetleri ve faaliyet biçimleri aşağıda belirtilmiştir;

3–1: Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,

3–2: Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3–3: Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayınları veya internet vasıtası ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

3–4: Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

3–5: Gerekli izinler şartı alınmak şartı ile yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

3–6: Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacı ile iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

3–7: Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş (içini döşemek) etmek,

3–8: Üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, piknik, gezi vb. eğlenceli etkinlikler düzenlemek ve üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

3–9: Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,

3–10: Amacın gerçekleştirilmesi için vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izinler alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisler kurmak,

3–11: Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

3–12: Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 Sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

3–13: Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek üzere temsilcilik açmak,

3–14: Amaç ile ilgili olan, kanunlarca yasaklanmamış alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

3–15: Konularında uzman kişiler aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yaptırmak ve gerekirse hizmet alımında bulunmak,

3–16: Amaç ve çalışma koşulları için gerekli taşınır menkul değerler ve haklar alabilir, yardım sandığı kurabilir, dernek merkezi bünyesinde veya ayrı mekanlarda üyeler için lokal, çay ocağı, toplantı salonu, konferans salonu açar, işletir ve işlettirir,

3–17: Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır,

3–18: Üyesi olsun veya olmasın Dereçatı Köyü sakinlerinin her türlü eğitim, sağlık ve diğer sorunları ile ilgilenir. Sorunların çözümü için maddi ve manevi destekte bulunur,

3–19: Üyelerin her türlü sorunlarında, sosyal ve ekonomik faaliyetlerinde kullanmak üzere otomobil alımı veya kiralamasını yapar, bunları çalıştırır,

3–20: Dereçatı Köyü sakinlerine yardımda bulunan, önemli çalışmalar yapan ve projeler üreten üye olsun ya da olmasın herkese başarı belgeleri, şiltler ve para ödülleri verebilir,

3–21: Dernek yukarıda belirtilen faaliyetlerini ve diğer çalışmalarını yaparken hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz. Dernekler kanununun yasakladığı bütün durum ve faaliyetlerden kaçınır,

 

ÜYELİK:

Madde 4: Derneğe üyelik şartlarını taşıyan her Türk vatandaşı üye olabilir,

 

ÜYELİK ŞARTLARI:

Madde 5: Üyelik şartları aşağıda belirtilmiştir;

5–1: Medeni hakları kullanmaya sahip olmak,

5–2: Kamu haklarından yasaklanmış bulunmamak,

5–3: Yüz kızartıcı suçlardan veya dernekler kanununun, kurulmasını yasakladığı dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarından birinde kesin hüküm giymemiş bulunmak,

5–4: Ağır hapis cezasına çarptırılmış olamamak,

5–5: Giriş aidatı ve aylık aidat ödeneğini ödeyerek, dernek tüzüğüne uymayı kabul etmek,

Üyelik bir dernek üyesinin teklifi, yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

 

ÜYELİK İŞLEMLERİ:

Madde 6: Üyelik şartları taşıyan adayların derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır;

6–1: Adayların üyelik formunu doldurup imzalaması ve ekleri ile birlikte dernek yönetim kurulu başkanlığına sunması,

6–2: Üyelik formunun dernek yönetim kurulu başkanlığınca alındığı tarihi izleyen en geç otuz(30) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul ya da ret edildiğine ilişkin cevabın verilmesi, üyeliğe kabul bildiren yazı ile on beş(15) gün içerisinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin istenmesi,

6–3: Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra dernek üye defterine kimliğinin işlenmesi ve üye kimlik kartının kendisine verilmesi,

6–4: Üyeliğe kabul edilen kişiler tüzük maddelerine harfiyen uymayı kabul ve taahhüt ederler,

6–5: Formun dernek yönetim kurulu başkanlığına ekleri ile birlikte sunulup, dernek ilan tahtasına yedi(7) gün süre ile askıda kalarak diğer etkin ve onursal üyelerin incelemelerine açık tutulması,

6–6: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

 

ÜYELİKTEN AYRILMA:

Madde 7: Üyelik, ölüm halinde otomatik olarak sona erer. Ölen üyelerin dernek yasal faaliyetlerinin içinde herhangi birinde ortaklığı var ise, üyenin hakları kanuni varislerine devredilir. Üyelikten istifa ettiklerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmeleri halinde, yönetim kurulu toplanarak on beş(15) gün içinde kararını üyeye yazılı olarak bildirmek zorundadır. İstifa etmek üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ancak bu üyelerin, dernek tarafından oluşturulan ve tüzükte belirtilen kuruluşlara karşı olabilecek her türlü sorumlulukları, ilgili faaliyetler bitene kadar devam eder.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARMA:

Madde 8: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

8–1: Hesap dönemlerinde aylık aidatlarını üç ay ödemeyenler, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymayanlar, dernek amaçlarının gerçekleştirilmesini ve çalışmalarının yürütülmesini zorlaştıran, yetkisi olmaksızın derneği her türlü sorumluluk altına sokanlar ve dernek yönetmeliklerine aykırı davrananların durumu yönetim kurulu tarafından incelenir. Gerekirse savunmaları alınır ve uyarıda bulunulabilir veya yönetim kurulu kararı ile üyelikleri sona erdirilebilir. Üyeliği sona erdirilen kişilere bu karar bir yazı ile bildirilir.

8–2: Üyelik esnasında yasaların amir hükümlerine ve tüzük maddelerine aykırı olarak yalan ve yanlış beyanda bulunanlar, üye olmuş olsalar bile derhal yönetim kurulu kararı ile üyelikleri sona erdirilirler.

8–3: Dernekten çıkanlar ve çıkarılanlar dernek çalışmaları ve varlığı üzerinde hak iddia edemezler,

8–4: Dernek üyeliğinden çıkarılanların, çıkarma kararında haklı sebep bulunmadığını ileri sürerek genel kurula itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında nihai kararı verir. Üyeliği düşenler üye kayıt defterinden silinirler.

 

DERNEK ORGANLARI:

Madde 9: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;

9–1: Genel Kurul,

9–2: Yönetim Kurulu,

9–3: Denetim Kurulu.

 

GENEL KURUL:

Madde 10: “Genel Kurul” derneğin en yetkili üst organıdır. Genel kurul toplantı tarihinden en az üç ay önce kayıt olan ve aidat borcu bulunmayan üyelerden oluşur.

Her üç yılda bir Mayıs ayı içerisinde olağan toplantısını İstanbul’da yapar. İlk toplantıda üyelerin yarıdan bir fazlasının bulunması zorunludur. İlk toplantıda yeterli üye sayısı sağlanamaz ise bu durum yönetim kurulunca bir tutanakla tespit edilir, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetimi ve denetleme kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz. Her üye bir oy hakkına sahiptir.

 

ÇAĞRI USULÜ:

Madde 11: Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ:

Madde 12: Genel kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır;

12–1: Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen “genel kurul üyeleri listesi” ndeki adların karşısındaki yere imza atarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre genel kurula katılan üyelerin sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, yönetim kurulu başkanı ile sekreter tarafından imzalanan tutanak ile saptanır,

12–2: Genel kurul, sekreterin çoğunluğunun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra, yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere bir divan başkanı, bir divan başkan yardımcısı ve iki divan sekreteri seçilir.

Yönetim ve denetleme kurulu başkan ve üyeleri, genel kurul toplantılarında divana seçilemezler,

12–3: Genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az (1/10) onda biri tarafından yazılı olarak divana bildirilen maddelerin gündeme alınması zorunludur,

12–4: Genel kurulda er üyenin bir oy hakkı olup oyunu bizzat kullanacaktır. Vekâlet vermek suretiyle genel kurulda oy kullanılamaz,

12–5: Genel kurulda karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak ana tüzük değişikliği ile derneğin kapatılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayısı aranır,

12–6: Genel kurulda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından imzalanır. Bütün belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı ilgili belgeleri yeni seçilen yönetim kuruluna yedi(7) gün içinde teslim etmekle sorumludur.

 

OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL:

Madde 13: Olağan üstü genel kurul gündemi dışında zorunlu durumlarda aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır;

13–1: Dernek üye sayısının (1/5) beşte birinin aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

13–2: Dernek başkanının isteği ya da yönetim kurulunun (2/3) üçte ikisinin oy çoğunluğu ile alacağı toplantı kararı,

13–3: Denetim kurulunun dernek ve hesap işlemleri ile ilgili olarak oy birliği ile alacağı karar, olağan üstü genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 14: Genel kurul derneğin en yetkili organı olup görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

14–1: T.C. Anayasasına ve yasalara uygun olarak derneğin amaç ve konularına ilişkin gerekli kararları almak,

14–2: Çalışma dönemine ait, program ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,

14–3: Çalışma dönemi, yönetim ve denetleme kurulları asıl ve yedek üyeleri seçmek,

14–4: Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma raporu ile bilanço ön gelir gider çizelgelerini, denetim kurulunun raporunu görüşüp onaylamak. Yönetim kurulu üyelerini aklamak,

14–5: Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlamak. Tüzük değişikliği yapılmışsa tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanarak genel kurul tutanağı ile sonuç bildirimine eklenir.

14–6: Yönetim kurulunun oya sunduğu yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,

14–7: Dernek üyeliğinden çıkarılan yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazlarını karara bağlamak,

14–8: Derneğin taşınmaz mal, otomobil alması, kiralaması, işletmesi ya da satılması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14–9: Derneğin uluslar arası çalışmada bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla iş birliğinde olması, kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde yönetim kurulu önerileri hakkında karar almak,

14–10: Derneğin kapatılmasına ve mal varlığının üyelere veya kanuni varislere dağıtılmasına karar vermek,

14–11: Yasalarla ya da dernek ana tüzüğünde genel kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

14–12: Üyeliğe giriş aidatı ve yıllık aidat miktarında bir değişiklik yapılıp yapılmayacağına ve değişmesi halinde yeni miktarı belirlemek,

14–13: Gönüllü çalışacak dernek yönetim kurulu üyeleri bulunamaması halinde, bu kurulların kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yoluk ve tazminatlar, dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi.

 

YÖNETİM KURULU:

Madde 15: Derneğin yönetim kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda belirtilmiştir;

15–1: Yönetim kurulu gizli oyla seçilmiş beş(5) asil beş(5) yedek üyeden oluşur,

15–2: Yedek üyeler boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için genel kurul bir ay içerisinde toplantıya çağırılır,

15–3: Yönetim kurulu seçildiği genel kurul toplantısından başlamak üzere üç(3) yıl süre ile görev yapar,

15–4: Yönetim kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantıda bir başkan, bir sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim kurulunun diğer üyeleri tespit edilecek konu ve görevlere göre görevlendirilirler,

15–5: Yönetim kurulu boşalan asil üyelerin yerine sıra gözetmeksizin yönetim kurulu kararı ile bir yedek üyeyi davet eder,

15–6: Yönetim kurulu başkan ve sekreterin hazır bulunarak üye tam sayısının yarısından bir fazlası çoğunluğu sağlamak sureti ile her hafta toplanabilir. Gerektiğinde olağan üstü olarakta yönetim kurulu başkanı tarafından toplantıya çağırılabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Geçerli özrü olmadan yönetim kurulu toplantılarına üst üste üç(3) defa katılmayan üye yönetim kurulu kararı ile yönetimden çıkarılır. Yerine yönetim kurulu kararı ile tespit edilen bir yedek üye alınır. Başkanın her hangi bir nedenle toplantıda bulunmaması hallerinde toplantıya sekreter başkanlık eder,

15–7: Genel kurulda yapılan seçimi izleyen otuz(30) gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelerin adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve ikametgâh bilgileri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirilecektir.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİLERİ:

Madde 16: Yönetim kurulu görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

16–1: Yasalar ve ana tüzük hükümleri ile amaç ve çalışma konuları gerçekleştirmek, genel kurul kararlarını uygulamak,

16–2: Derneği başkan vasıtası ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine temsil yetkisi vermek,

16–3: Çalışma dönemi, çalışma programı ile bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak, uygulamasını yapmak,

16–4: Geçen çalışma dönemi, çalışma raporu ile bilanço, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak,

16–5: Dernek üyeliği, nitelik ve koşullarını yitiren üyeler hakkında gerekli işlemleri yürütmek,

16–6: Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini tespit etmek,

16–7: Amaç ve çalışma koşulları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak, görev ve görevlileri tespit etmek, raporları inceleyerek karara bağlamak,

16–8: Hazırlanacak yönetmelikler uyarınca derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personel ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

16–9: Dernek ana tüzüğü ile yönetmeliklerin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmaları yapıp gereken tasarıları genel kurulun onayına sunmak,

16–10: Ortaklık kurmak, iktisadi işletme ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş, kurulacak ortaklıklarla vakıflara destek kararı vermek,

16–11: Genel kurul toplantısında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

16–12: Yeni seçilen yönetim kuruluna dernek ile ilgili devir teslim yapmak,

16–13: Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, dernek adına banka hesabı açtırmak ve kullanmak. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılması hususlarında karar vermek,

16–14: Yasalar ya da dernek ana tüzüğünde, yönetim kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

 

DENETLEME KURULU:               

Madde 17: Derneğin yetkili denetim organı olan denetleme kurulu genel kurulda açık oyla üç(3) yıl için seçilen üç(3) asil üç(3) yedek üyeden oluşur.

Denetim kurulundan istifa eden veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

Denetim kurulu derneğin tüzüğünde görülen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap, kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

UZMAN DANIŞMANLAR:

Madde 18: Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak yönetim kurulunun kararı ile çalışma faaliyetleri ve amaçları doğrultusunda uzman danışmanlar görevlendirilebilir.

 

ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE UYGULAMASI:

Madde 19: Derneğin çalışma dönemi 1 Ocakta başlar 31 Aralıkta son bulur. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve harcamaya ilişkin belgeleri, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerle aktarma yetkileri gibi konular gösterilebilir.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ:

Madde 20: Derneğin gelirleri aşağıda belirtilmiştir;

20–1: Giriş aidatı: Üyeliğe ilk defa kabul edilenlerden bir defaya mahsus olmak üzere üyelik işlemleri sırasında alınan aidattır. Birinci çalışma dönemi için bu aidat otuz(30) TL’dir. Daha sonraki çalışma dönemlerinde genel kurullarda belirlenir,

20–2: Aylık aidatı: Üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu olup, birinci çalışma dönemi için aylık beş(5) TL, yıllık en çok altmış(60) TL olarak belirlenmiştir,

20–3: Derneğin amaçları, taşınmaz malları ile haklarının işletmesinden ya da kiraya verilmesinde sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.

Derneklerce yapılan yayınlar, tertiplenen gezi, yemek ve piyango, balo, eğlence, temsil, konser, piknik, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

20–4: Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

Yardım toplama kanunun hükümleri uyarınca sağlanan yardımlar,

20–5: Ortaklık ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,

20–6: Dernek mal varlıklarından elde edilecek gelirler,

20–7: Diğer gelirler.

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişiliklerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması iç işleri bakanlığının izni ile olur.

Dernek gelirleri (Dernek yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek tarafından kişi, kurum ve kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernek yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Aynı yardım teslim belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernek yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Aynı bağış alındı belgesi” ile kabul edilir.

Alındı belgeleri; Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı belgeleri” (Dernekler yönetmeliği ek-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Yetki belgesi; Dernek adına gelir tahsil edecek kişi ve kişiler, yetki süreside belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğrafını ihtiva eden(Dernek yönetmeliği EK-19’da öreği bulunan) “Yetki belgesi” dernek tarafından üç(3) nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca on beş(15) gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

 

BEYANNAME VERİLMESİ:

Madde 21: Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarı ile sonuçlarına ilişkin(Dernek yönetmeliği EK-21’de sunulan) “dernek beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört(4) ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

GELİR GİDER UYGULAMALARINDAKİ YÖNTEM:

Madde 22: Derneğin gelir ve gider uygulamalarında aşağıdaki yöntem uygulanır;

22–1: Giriş aidatı üyelik işlemleri sırasında, aylık aidatlar her ayın 15–30 günleri arasında tahsil edilir. Yönetim kurulu ödenmesi gereken aidatlar için yasal faiz uygulamaları yapmaya yetkilidir,

22–2: Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, makbuz alınır veya tutanak tutulur. Belirtilen belgelerin saklanmadığı ödemelerde harcama belgesi düzenlenir. Ödemeyi yapan tarafından imzalanır.

22–3: Alınan belgeleri ile fatura, fiş, makbuz ve tutanaklar ile harcama belgelerini saklama süresi özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreler saklı kalmak üzere beş(5) yıldır.

 

TAŞINMAZLARIN BİLDİRİLMESİ:

Madde 23: Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz(30) gün içinde (Dernek yönetmeliği EK-26’da sunulan) “taşınmaz mal bildirim”ini doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ:

Madde 24: Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik(Dernekler yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “yerleşim yeri değişikliği bildirimi” genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler(Dernek yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “dernek organlarındaki değişiklik bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz(30) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

Madde 25: Dernek amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredi, mal ve hizmet alımı konularında alabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

 

DERNEK TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER:

Madde 26: Dernek için aşağıda gösterilen ve noterden onaylanmış defterler kullanılır;

26–1: Üye kayıt defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, giriş ve aidat ödemeleri, üyelikten ayrıldıkları tarih bu deftere yazılır,

26–2: Yönetim kurulu karar defteri: Yönetim kurulunun kararları tarih ve numarası ile bu deftere yazılır ve kararların altına başkan ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır,

26–3: Gelen ve giden evrak kayıt defteri: Derneğe gelen ve giden yazı, diğer kayıtlar, tarih ve sayı numarasına göre gereken açıklamalar yapılarak bu deftere işlenir,

26–4: Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri: Her çalışma dönemine gelir ve gider çizelgeleri ile bilançonun gelir ve gider çizelgeleri bu deftere işlenir,

26–5: Demirbaş defteri: Derneğin demirbaş niteliğindeki taşınır ve taşınmaz malları bu deftere işlenir,

26–6: Gelir ve gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları harcanan paralarında verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir,

26–7: Tutulması zorunlu olan defterler, kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfalar bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

DERNEĞİN KAPATILMASI VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

Madde 27: Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir;

27–1: Dernek, özellikle kapatılmak için çağrılmış bulunan genel kurul üyelerinin en az (2/3) üçte ikisi oy çokluğu ile kapatılır.

27–2: İlk toplantıda (2/3)üçte iki çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere genel kurul üyeleri çağırılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyelerin sayısı ne olursa olsun derneğin kapatılması konusu görüşülüp ancak kapatılma kararının hazır bulunan üyelerin (2/3) üçte iki oy çokluğu ile alınması zorunludur.

27–3: Derneğin kapatılması, yönetim kurulu tarafından beş(5) gün içinde yörenin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Kapatma görevi son yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilir,

27–4: Tasfiye işlemleri; Feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “tasfiye halinde Sinop İli Boyabat İlçesi Dereçatı Köyü Dayanışma, Yardımlaşma, Koruma ve Güzelleştirme Derneği” ibaresi kullanılır.

        Tasfiye kurulu(son yönetim kurulu) mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sona kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler. alındı belgeleri. harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

        Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacak tahsil edilir. Alacaklar tahsil edilip borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

        Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir. Tasfiye işlemleri mülki idare amirliğince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

        Tasfiye işlemlerinin tamamlanmasına müteakip kurul tarafından durum yedi(7) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi, bu yazıya tasfiye tutanağının eklenmesi zaruridir.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

Madde 28: Dernek ana tüzüğünde, hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk medeni kanunu ve dernek kanunu hükümleri uygulanır.

 

YÖNETMELİKLER:

Madde 29: Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesine ilişkin olarak belirlenmiş organları, görevlilerin yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, üyeler arasında görüş birliğinin sürdürülmesi, üye işlemlerinin disipline edilmesi ve çalışma programı ile uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleşmesi ve gelirlerin toplanmasında giderlerin yapılmasında uygulanacak biçim ve yolların kurallara bağlanması, bunların uygulaması ve gerekliliği görülen tüm konularda çözüm için, genel kurul kararından geçmek sureti ile yönetmelik ve yönergeler yayınlamak.

 

DERNEK İÇİ DENETİM:

Madde 30: Yönetim kurulunun her türlü faaliyetleri ve hesapları tüzükte belirtildiği şekilde denetleme kurulunca incelenir. Derneğin amacına uygun olarak işleteceği her türlü tesislerde çalıştırılacak yönetim denetim yetkisi, yönetim kuruluna ait olmakla birlikte yönetim kurulu bu yetkisini denetleme kuruluna veya oluşturacağı üç kişilik kurula devreder.

        Bu kurul yönetim kuruluna karşı sorumlu olur.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 31: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

DERNEK KURUCULARI:

Madde 32:

 

Sıra No         Adı   Soyadı                T.C. Kimlik No                  İkametgâh Adresi

 

01          Hüseyin GÖKÇEOĞLU        26909441768    Kuleli Mh. Emek Cd. Dereli Sk. No:6 Üsküdar / İST

02          Cemal SARI                        29684349274    Kuleli Mh. Emek Cd. Dereli Sk. No:15 Üsküdar / İST

03          Ahmet TÜRKMEN               10454566236    Kuleli Mh. Emek Cd. Kara Mehmet Sk. No:14 Üsküdar / İST

04          Zeki KARTAL                      33334881632   Kuleli Mh. Tekinay Sk. Küme Evler No:1 Üsküdar / İST

05          Dursun Hakan TÜRKMEN    10448566464   Kuleli Mh. Emek Cd. Kara Mehmet Sk. No:14 Üsküdar / İST

06          Meryem SARI                     58975409748   Kuleli Mh. Emek Cd. Dereli Sk. No:10 Üsküdar / İST

07          İbrahim SARI                      29696348838   Küçüksu Mh. Akgüngör Sk. No:1 Üsküdar / İST

                                                                                          

 

GEÇİCİ MADDE:

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.       

            Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

 

Adı ve Soyadı                 :  Görev Unvanı              :

 

1-Hüseyin GÖKÇEOĞLU (Geçici Yönetim Kurulu Başkan)

2-Cemal SARI (Geçici Yönetim Kurulu Sekreter)

3-Ahmet TÜRKMEN (Geçici Yönetim Kurulu Sayman)

4-Zeki KARTAL (Geçici Yönetim Kurulu Üye)

5-Dursun Hakan TÜRKMEN (Geçici Yönetim Kurulu Üye)